Treść główna

Statut Fundacji Antoni

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 roku.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania, w szczególności zaś prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych.

Fundacja realizuje swoje cele opierając działania na:

 1. bezpłatnym wydawaniu posiłków dla osób potrzebujących,
 2. szkoleniach, sympozjach, seminariach, odczytach i środkach masowego przekazu,
 3. aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 4. pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 5. promocji i organizacji wolontariatu,
 6. ochronie i promocji zdrowia,
 7. zajęciach rehabilitacyjnych,
 8. prowadzeniu inwestycji koniecznych dla realizacji celów Fundacji,
 9. innych działaniach służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Fundacja realizuje cele wymienione w punkcie 1 nin. paragrafu mając na względzie chrześcijańskie wartości miłości, wiary i nadziei, które przyświecają organizowaniu i niesieniu pomocy w ramach działalności pożytku publicznego przez Fundację z poszanowaniem chrześcijańskiej wizji człowieka.

§ 6

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące działalność zbieżną lub tożsamą z celami Fundacji.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 47.11.Z;
 2. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – 47.81.Z;
 3. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z;
 4. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z;
 5. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z;
 6. Pozostałe zakwaterowanie- 55.90.Z;
 7. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – 56.10.A;
 8. Ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B;
 9. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z;
 10. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z;
 11. Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z;
 12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
 13. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z;
 14. Działalność agentów i pośredników turystycznych – 79.11.A;
 15. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z;
 16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
 17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- 85.59.B;
 18. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z;
 19. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznym – 87.20.Z;
 20. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z;
 21. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z;
 22. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z;
 23. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z;
 24. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z;
 25. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z;
 26. Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z;
 27. Działalność bibliotek – 91.01.A;
 28. Działalność muzeów – 91.02.Z;
 29. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – 91.03.Z;
 30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z;

Ilekroć dla prowadzenia działalności będącej częścią podmiotu działalności Fundacji przepisy prawa wymagają zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po jego uzyskaniu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio jeśli dla prowadzenia działalności będącej częścią przedmiotu działalności Fundacji przepisy prawa wymagają spełnienia innego warunku.